Kako se definiše sistem za ravnotežu?


Sistem za ravnotežu predstavlja mogućnost čoveka da stoji uspravno, da se kreće, sedi, okreće u skladu sa gravitacionom silom. Sistem za ravnotežu omogućava nam da održimo stabilan i uspravan položaj tela, pravilne pokrete nogu, ruku i glave. Da bismo bili u mogućnosti da to radimo, aktivira se proces koji stalno menja mesto gravitacije u odnosu na oslonac a za njega je direktno odgovoran centar za ravnotežu.

Sistem za ravnotežu sastoji se od:

  • Čula za ravnotežu tj. vestibularni sistem
  • Čula vida
  • Čula dodira: somatosenzorni putevi
  • Čula sluha

Nakon prikupljanja informacija ovim čulima, one putuju na njihovu obradu, u produženoj moždini - malom mozgu, gde bivaju usklađene i obrađene. Takođe, refleksni mehanizmi kao što je trzaj oka ili mišići tela, šalju podatke mozgu koji dalje raspoređuje te aktivnosti i usklađuje ih. Pomenuto obezbeđuje sistemu za ravnotežu da osoba ima jasnu sliku pred očima za vreme pomeranja glave ili kretanja i da održi statičku i dinamičku ravnotežu pri pokretima ili stajanju.

1. Čulo za ravnotežu

Čulo za ravnotežu prevodi draž ili fizičko kretanje, tj. signale u elektro-impulse koji putuju u centre malog i velikog mozga na dalju obradu. Ovo čulo za ravnotežu sastoji se od perifernog čula za ravnotežu (koji se nalazi u unutrašnjem uhu), osmog kranijalnog živca (vestibularni deo) i centralnog jedra u centralnom nervnom sistemu. Ovo čulo se nalazi u oba uha u najtvrđoj ljudskoj kosti, zaštićeno delom temporalne kosti i sastoji se od veoma kompleksnog koštanog sistema, polukružnih kanala unutrašnjeg uha, utrikulusa i sakulusa. Tu se nalazi proširenje zvano ampula polukružnog kanala, kao i membranozni kanali sa tečnostima.

Postoje senzorne ćelije koje se nalaze u ampuli polukružnog kanala i one su odgovorne za slanje informacija mozgu o pokretima u sve tri ravni. Postoje još dva dela za periferno čulo ravnoteže, a oni se nalaze u vestibulumu u koji se spajaju svi ostali kanali. Ovaj deo se sastoji od utrikulusa i sakulusa u kojima se nalaze makule koje su obavijene kristalima kalcijum-karbonata (često se zovu i otoliti). Ove makule šalju informacije mozgu o načinu kretanja naše glave, brzini i odnosu u prostoru uz uticaj gravitacije.

Iz čula za ravnotežu polazi i vestibularni živac koji se završava u vestibularnim jedrima, tj. moždanom stablu i njegova glavna uloga jeste da obezbedi informacije o mobilnosti i poziciji glave i tela u prostoru.

2. Čulo vida

Čulo vida predstavlja jedan deo nervnog sistema pomoću kojeg gledamo i ono nam daje i do 80% informacija iz okoline. Oko je organ čula vida. Pomoću njega kičmenjaci mogu da primete i razaznaju svetlo, boje, oblike i fizičke odnose u prostoru. Glavni elementi očnog aparata predstavljaju očna jabučica i očni nerv. Očna jabučicu čine fotoreceptori povezani u niti očnog živca. Svetlost i samu sliku onoga što osoba vidi, mozak dobija od receptora na mrežnjači koji mu šalju informacije. Ovi receptori se takođe nazivaju i štapićima, odnosno čepićima. Pomoću štapića možemo da uočimo razliku između svetlosti i tame, a čepićima uočavamo boje i detalje. Onise nalaze u žutoj mrlji. Čulo vida ima veoma važnu ulogu u celokupnom sistemu za ravnotežu, jer mozgu šalje informacije o prostoru svojim vestibularnim jedrima.

3. Čulo dodira

Čulo dodira takođe učestvuje u sistemu za ravnotežu, jer se nalazi u koži, a njegov dublji senzibilitet nalazi se u receptorima zglobova, mišića i tetiva. Ovi receptori kontinuirano obaveštavaju mozak o položaju i savijenosti zglobova, kontrakciji i tonusu mišića kao i o istezanju i oslanjanju na okolna tkiva. Upravo ovom činjenicom, čulo dodira učestvuje direktno u sistemu za ravnotežu podjednako kao i ostala čula. Jer dešava se da, ukoliko neke od pomenutih informacija kasno dođu ili ne dođu do mozga, imamo osećaj vrtoglavice i zanošenja (posebno pri hodu).

4. Čulo sluha

Čulo sluha takođe indirektno svojim funkcijama utiče na centar za ravnotežu. Osoba može da čuje neki zvuk te da reaguje na njega, ali u tom slučaju obično preuzimaju druga čula direktnu ulogu (na primer čulo vida pri kretanju aviona i probijanju zvučnog zida ili bežanju od njega itd.)

Saznaj više na: Medihelp.co.rs - Vrtoglavica